УРЕДБА

О ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И

СТАНОВА

(„Сл. гласник РС", бр. 43/93)

Члан 1

     Овом уредбом ближе се уређује начин одржавања стамбених зграда и станова, одређују врсте радова на одржавању, начин организовања послова одржавања као и друга питања од значаја за обезбеђење коришћења стамбених зграда и станова на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и сигурност околине.

 

Члан 2

     Одржавање стамбених зграда и станова обухвата радове на инвестиционом и текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде и радове на инвестиционом одржавању стана.

     Одржавање из става 1 овог члана обухвата редовно извођење радова на заштити зграде, односно њених заједничких и посебних делова, уређаја, инсталација и опреме, оправку оштећених и замену дотрајалих делова којима се обезбеђује њихова исправност, употребљивост и сигурност.

 

Члан 3

     Радови на инвестиционом одржавању заједничких делова зграде обухватају поправке или замену:

 1. кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде;
 2. кровног покривача и других елемената крова (димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, кровни светларници, лимене опшивке и увале, сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођија и тераса и др.);
 3. лифта са припадајућим деловима (кућица, лифтовско окно са инсталацијама и уређајима) као и испитивање исправности са издавањем употребне дозволе према важећим прописима о лифтовима;
 4. олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде;
 5. хоризонталне и вертикалне хидроизолације;
 6. водоводне и канализационе мреже од прикључка на градску водоводну и канализациону мрежу, сенгрупа или другог изливног места до прикључка на санитарни уређај (сифон судопере, умиваоника и сл.) у згради;
 7. вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде;
 8. електроинсталације зграде до струјомерног ормана;
 9. инсталација централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде са пуњењем, пражњењем и озрачивањем топловодне мреже, као и оправка или замена инсталација за гас;
 10. пумпног постројења за избацивање воде (отпадне, подземне и кишне) са припадајућим деловима (просторија са инсталацијама и уређајима);
 11. хидрофорског или другог пумпног постројења за снабдевање зграде водом или за смањење притиска воде, са припадајућим деловима и инсталацијама;
 12. дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођијама и другим заједничким деловима зграде;
 13. канала за смеће у згради;
 14. дотрајалих подова, плафона и зидова у заједничким деловима зграде;
 15. дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде;
 16. оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге;
 17. инсталације и уређаја за узбуњивање у згради;
 18. громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја и њихових делова у згради;
 19. хидраната, хидрантских црева и других хидрантских делова у згради;
 20. инсталације и уређаја за ценатрално загревање воде за заједничке просторије које припадају згради;
 21. противпожарног степеништа зграде и инсталација и уређаја за заштиту од пожара;
 22. казана на чврсто гориво у заједничким деловима зграде;
 23. санитарних уређаја у заједничким деловима зграде;
 24. уређаја за нужно осветљење и уређаја за резервну електроенергију (агрегата).

 

Члан 4

     Одлуком, односно програмом одржавања који доноси скупштина зграде утврђују се нарочито: врсте радова на инвестиционом и текућем одржавању заједничких делова зграде који ће се вршити у текућој години; приоритет у извођењу радова; рокови извршавања радова у току године и предрачун потребних средстава.

 

Члан 5

     Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде обухватају:

 1. редовно сервисирање лифтова;
 2. поправке иил замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и др.;
 3. дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију заједничких просторија у згради;
 4. редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака централног грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде;
 5. чишћење олука и олучних цеви зграде;
 6. поправку или замену окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради;
 7. кречење заједничких просторија у згради;
 8. фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у заједничким деловима зграде;
 9. одржавање хигијене у заједничким деловима зграде (чишћење и прање улаза, заједничких просторија, степеништа, ходника, застакљених површина и др.);
 10. чишћење и одржавање тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригола и слично;
 11. друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

 

Члан 6

     Радови на инвестиционом одржавању стана обухватају поправке или замену:

 1. инсталација централног грејања у стану;
 2. плинских инсталација и грејних тела у стану;
 3. инсталација и уређаја за централно грејање воде у стану;
 4. телефонских и електроинсталација у стану,
 5. инсталација водовода и канализације у стану.

     Радови из става 1 овог члана обухватају и друге радове у стану који су од утицаја на коришћење осталих станова и других посебних делова зграде.

 

Члан 7

     Радови који се на згради извршавају без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођење зграде, њених делова, уређаја, инсталације и опреме у стање исправности, употребљивости и сигурности сматрају се хитним интервенцијама у смислу ове уредбе.

 

Члан 8

     Радови хитних интервенција у смислу члана 7 ове уредбе обухватају:

 1. ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његовог поновног стављања у погон;
 2. скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
 3. поправке или замене делова кровног покривача, ради заштите од прокишњавања, односно продора воде и других атмосферских падавина;
 4. скидање или поправка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, лођији и степеништу зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
 5. поправке или замена водоводне и канализационе цеви у згради или стану када дође до прскања њених делова;
 6. поправке или замена хидрофора и његових делова када због квара зграда остане без воде;
 7. одгушивање канализационе мреже у згради или стану и одношење изливних остатака и дезинфекција просторија у згради или стану;
 8. избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других просторија у згради;
 9. отклањање узрока нестанка струје због квара на електроинсталацији зграде од струјомерног ормана до разводне табле у стану, односно сијаличног места у заједничким просторијама;
 10. утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у згради и стану;
 11. поправке или замену цевне мреже, грејних тела и делова топловодних, односно плинских постројења зграде, због прскања делова мреже, грејних тела и топловодног, односно плинског система;
 12. отклањање кварова и недостатака који могу довести до пожара.

 

Члан 9

     Радови на одржавању стамбених зграда и станова утврђени овом уредбом обављају се по следећој динамици:

 1. радови хитних интервенција извршавају се без одлагања а најкасније у року од 48 часова;
 2. радови на испитивању противпожарних апарата, котларница, техничким прегледима лифтова и сл. извршавају се у роковима који су одређени посебним прописима;
 3. радови који се изводе на основу налога инспекције која врши надзор над одржавањем стамбених зграда и станова извршавају се у роковима утврђеним актом инспекције;
 4. радови који се изводе на основу програма одржавања или одлуке скупштине зграде извршавају се у роковима утврђеним програмом одржавања или одлуком скупштине зграде.

 

Члан 10

     На име трошкова текућег одржавања зграде и хитних интервенција, власници станова и других посебних делова зграде, односно пословних просторија плаћају одговарајући износ у складу са законом најдаље до 15-ог у месецу за текући месец на рачун стамбене зграде.

 

Члан 11

     Уговором о поверавању послова на одржавању зграде јавном предузећу за стамбене услуге, другом предузећу, односно предузетнику, уређују се нарочито: услови и начин обављања послова одржавања; међусобни односи у случају неизвршења или неблаговременог извршења радова на одржавању; начин и услови плаћања за обављене послове на одржавању; начин и услови извештавања скупштине зграде о извршеним пословима на одржавању.

     Уговором из става 1 овог члана могу се уредити и друга питања у вези одржавања (начин наплате трошкова одржавања, удруживање средстава са другим зградама и др.).

 

Члан 12

     Скупштина зграде бира председника скупштине зграде на период од четири године.

     За председника скупштине зграде може бити биран сваки пословно способан власник стана и другог посебног дела зграде.

     Председник скупштине зграде може бити разрешен дужности и пре истека мандата од четири године.

     Предлог за избор, односно разрешење председника скупштине зграде може поднети сваки власник стана и другог посебног дела зграде.

 

Члан 13

     Скупштина зграде може из реда својих чланова образовати стална или повремена радна тела за обављање стручно-оперативних и административно-техничких послова (савет зграде, одбори, комисије и сл.).

     У случају из става 1 овог члана, скупштина зграде одређује делокруг рада радних тела које образује.

 

Члан 14

     Скупштина зграде доноси одлуку, односно програм одржавања зграде, усваја годишњи извештај о реализацији програма одржавања зграде, одређује услове и начин одржавања реда у згради, одлучује о реосигурању зграде, накнади за рад органа управљања зградом и другим пословима у вези одржавања и управљања зградом у складу са законом и овом уредбом.

     Скупштина зграде доноси одлуке већином гласова свих чланова скупштине, тако да сваком власнику стана и другог посебног дела зграде припада по један глас.

     Одлуке скупштине зграде обавезују све власнике станова и других посебних делова зграде.

     Седницу скупштине зграде сазива и води председник скупштине зграде.